TƯ VẤN XÂY DỰNG

Được thành lập bởi những chuyên gia tư vấn có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. DMAX Việt Nam cung cấp dịch vụ: Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn thiết kế – thẩm tra; Tư vấn giám sát; Tư vấn thầu – Quản lý chi phí; Kiểm định – Khảo sát trên mọi lĩnh vực.

!

TIN TỨC

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – Ngày 06/03/2024 đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

CHÍNH PHỦ – Ngày 27/02/2024 đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định giá gói thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

CHÍNH PHỦ – Ngày 27/02/2024 đã ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

BỘ XÂY DỰNG – Ngày 23/01/2024 Bộ Xây dựng đã có Công văn số 342/BXD-PC Về việc triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023.

BỘ XÂY DỰNG – Ngày 29/12/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BXD Sửa đổi một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

HÀ NỘI – Ngày 03/10/2022 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. 

XÂY DỰNG – 20/6/2023. – Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Ngày 13/7/2023 thay mặt Chính phủ Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Văn bản số 333/CP-CN về việc đính chính Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

XÂY DỰNG – 19/5/2023. – Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-BXD về việc Công bố suất vốn đấu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022.

XÂY DỰNG – Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

XÂY DỰNG – 03/3/2023. – Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2023.

XÂY DỰNG – 31/11/2022. Bộ Xây dựng đã Ban hành QCVN 06:2022/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, có hiệu lực từ 16/01/2023. Trong đó có nhiều nội dung thay đổi so với QCVN: 06:2021/BXD trước đây.

XÂY DỰNG – 13/7/2022. Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 610/QĐ-BXD Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021.

ĐẤU THẦU – 31/5/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022.

ĐẦU TƯ – 31/12/2021. NOXH Một số vấn đề cần tháo gỡ https://diendandoanhnghiep.vn/chinh-sach-nha-o-xa-hoi-cang-go-cang-vuong-212449.html

ĐẦU TƯ16/11/2021. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

ĐẦU TƯ16/08/2021. Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

XÂY DỰNG11/11/2021. Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công co hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

XÂY DỰNG31/8/2021. Bộ Xây dựng ban hành các thông tư: số 11 /2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng và số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Dmax Viet Nam. Thứ 4, 30/6/2021, 17:30 (GMT+7):

XÂY DỰNG30/6/2021. Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và thay thế các Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng trước đây về phân cấp công trình xây dựng.

Dmax Viet Nam. Thứ 2, 17/5/2021, 15:30 (GMT+7):

XÂY DỰNG – 17/5/2021. Bộ Xây dựng có Công văn số 1717/BXD-KTXD về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

Dmax Viet Nam. Thứ 4, 19/5/2021, 16:25 (GMT+7):

XÂY DỰNG – 19/5/2021. Bộ Xây dựng đã có Thông tư 01/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng và Thông tư số 03/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 05/7/2021.

Dmax Viet Nam. Thứ 6, 26/3/2021, 18:00 (GMT+7):

ĐẦU TƯ – 26/3/2021. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.  Các Nghị định sau hết hiệu lực: Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; số 37/2020/NĐ-CP;  số 83/2015/NĐ-CP;  số 104/2007/NĐ-CP; số 69/2016/NĐ-CP; Điều 2 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Dmax Viet Nam. Thứ 4, 03/3/2021, 19:00 (GMT+7):

XÂY DỰNG – 03/3/2021. Chính phủ ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 42/2017/NĐ-CP, hết hiệu lực một phần Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Dmax Viet Nam. Thứ 3, 09/2/2021, 15:00 (GMT+7):

XÂY DỰNG – 09/02/2021. Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Nghị định 10/2021/NĐ-CP gồm 9 chương, 46 điều quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Dmax Viet Nam. Thứ 3, 26/01/2021, 18:00 (GMT+7):

XÂY DỰNG26/01/2021. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, với nhiều nội dung thay đổi, điều chỉnh bổ sung và cập nhật tăng cường quản lý chất lượng công trình; làm rõ và tháo gỡ một số quy định; kích thích, thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng.

Dmax Viet Nam. Thứ 2, 25/01/2021, 18:00 (GMT+7):

XÂY DỰNG – 20/01/2021. Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 65/QĐ-BXD Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

Dmax Viet Nam. Thứ 2, 25/01/2021, 18:00 (GMT+7):

XÂY DỰNG – 17/6/2020.  Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, với nhiều nội dung mới, khắc phục những hạn chế còn tồn đọng, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là rà soát lại quy định của các luật có liên quan để không chồng chéo.

Dmax Viet Nam. Thứ 2, 25/01/2021, 18:00 (GMT+7):

ĐẤU THẦU28/02/2020. Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội.

Dmax Viet Nam. Thứ 2, 25/01/2021, 18:00 (GMT+7):

XÂY DỰNG – 26/12/2019. Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), tuy nhiên cũng có thể làm cơ sở để xác định chi phí tư vấn cho các dự án nguồn vốn khác ngoài ngân sách.

Dmax Viet Nam. Thứ 2, 25/01/2021, 18:00 (GMT+7):

ĐẤU THẦU16/12/2019. Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT về việc Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Dmax Viet Nam. Thứ 2, 25/01/2021, 18:00 (GMT+7):

XÂY DỰNG – 16/7/2018. Chính phủ ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý Nhà nước. Khi tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhận lại được sự đánh giá tích cực của xã hội và người dân.